Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden, overeenkomst en lidmaatschap van FLOREVIEW

FLOREVIEW biedt een abonnement aan waarmee haar abonnees toegang krijgen tot bloemen-, planten- en decofiches, technische bloemschikkennis en vakgerichte informatie voor professionele floristen. Deze service is beschikbaar op bepaalde apparaten met een internetverbinding die compatibel zijn met FLOREVIEW (zoals computers of tablets).

De FLOREVIEW-service is eigendom van Antwoord BV, gevestigd in Gent, België, en wordt aangeboden vanaf http://www.floreview.com. De voorwaarden, rechten en plichten van onze service worden beheerst door de gebruiks-, overeenkomst- en lidmaatschap voorwaarden die hier worden gespecificeerd. In het kader van deze Voorwaarden worden de termen “FLOREVIEW Service”, “onze service” of “de service” gebruikt om te verwijzen naar de door FLOREVIEW aangeboden service, waarmee klanten toegang hebben tot de door FLOREVIEW gecreëerde informatie en kennis.

  1. MANIER OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT FLOREVIEW

LIDMAATSCHAP – JAARLIJKSE BETALING LIDMAATSCHAP

Bevestiging van je lidmaatschap

Na het intekenen op het lidmaatschap van ‘FLOREVIEW’, ontvang je een e-mail ter bevestiging dat je toegang hebt tot het volledige online platform www.floreview.com voor de periode van 1 jaar startend op de datum van betaling.

Als om wat voor reden dan ook de gevraagde inhoud niet wordt geleverd, zullen we het geld dat je voor deze service hebt betaald terugbetalen. De beheerder behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken levering van de aangevraagde informatie te weigeren.

Betaling en factureringscyclus

De lidmaatschap kosten voor de FLOREVIEW service worden elk jaar automatisch verlengd en het gefactureerde bedrag is afhankelijk van het geldende tarief op het moment van verlenging. Dit jaarlijkse bedrag wordt in rekening gebracht op basis van de betaalmethode die is geselecteerd tijdens de inschrijvingsprocedure. De factureringscyclus duurt 365 dagen, gerekend vanaf de kalenderdag die overeenkomt met het begin van je abonnement. In sommige gevallen kan de factureringsdatum enigszins afwijken als het verlengingsproces niet mogelijk is op de vastgestelde dag.

Annuleringen en terugbetalingen

Een annulering met volledige terugbetaling wordt alleen geaccepteerd als de annulering wordt aangevraagd binnen een periode van 7 dagen na de start van het abonnement. Als de annulering tijdens deze periode wordt aangevraagd, kan je de volledige terugbetaling van je betaling aanvragen door te schrijven naar info@floreview.com.

Als je je abonnement na deze periode opzegt, is restitutie niet mogelijk, maar heb je wel nog toegang tot de FLOREVIEW-service tot het einde de factureringscyclus.

Om je abonnement op te zeggen, schrijf je naar info@floreview.com met vermelding van je wens om het abonnement op te zeggen.

Als je je abonnement opzegt, wordt het niet meer automatisch verlengd. Je account op www.floreview.com blijft echter actief, voor het geval je in de toekomst een ander abonnement op deze of een andere wijze afsluit. Als je je Floreview account definitief wilt afsluiten, moet je een mail sturen naar info@floreview.com waarin je deze wens kenbaar maakt.

Als uw betaalgegevens niet correct zijn ingesteld of niet correct zijn bijgewerkt en het verlengingsproces niet kan worden voltooid omdat de betalingstermijn is verstreken, er onvoldoende geld is of om een andere reden, kunnen wij je toegang tot onze service opschorten totdat wij een geldige betaalmethode hebben verkregen. Wanneer je je betaalmethode bijwerkt, geef je ons toestemming om door te gaan met het factureren van onze service via de bijgewerkte betaalmethode en blijf je aansprakelijk voor elk onbetaald bedrag. Dit kan een wijziging in de betaaldata van je facturen met zich meebrengen.

Wijzigingen in prijs en serviceplannen

We kunnen wijzigingen aanbrengen in onze serviceplannen en in onze prijzen wanneer we dit gepast achten. Wijzigingen in de prijs of het serviceplan zijn echter pas van invloed 30 dagen nadat wij je hiervan op de hoogte hebben gesteld en zijn enkel van toepassing op de vernieuwing van je abonnement.

GRATIS UITPROBEREN

FLOREVIEW activeert af en toe promoties waarmee je de dienst gedurende een bepaalde periode gratis kunt uitproberen. Deze promoties zijn beperkt tot 1 gratis proefperiode per gebruiker en FLOREVIEW behoudt zich het recht voor om gebruikers – als ze dit nodig achten – de toegang tot deze modus te ontzeggen.

  1. ONZE DIENSTEN

2.1. Wat wij bieden

FLOREVIEW is een 100% online kennis- en informatieplatform. Je kan op twee manieren gebruik maken van FLOREVIEW:

1) Een gedeelte van de informatie is gratis beschikbaar voor iedereen.

2) Je kan lid worden van FLOREVIEW mits een jaarlijks lidgeld en dan heb je toegang tot alle content van FLOREVIEW gedurende de periode van je abonnement, onder de voorwaarden die in dit document zijn vastgelegd.

2.2. Toegang tot www.floreview.com

www.floreview.com is een 100% online platform en je kan het gebruiken op verschillende apparaten zoals computers of tablets, maar een internetverbinding is altijd noodzakelijk.

Vanwege de aard van het internet kan een ononderbroken service niet worden gegarandeerd, maar FLOREVIEW doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de website continu beschikbaar is. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat je geen toegang heeft tot de website vanwege noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Wij zullen ervoor zorgen dat deze periodes zo kort mogelijk zijn.

2.3. Verantwoordelijkheid

2.3.1. Gedrag

FLOREVIEW staat je toe deze website te bezoeken en persoonlijk te gebruiken, maar niets te wijzigen, tenzij met schriftelijke toestemming van FLOREVIEW. Wederverkoop of commercieel gebruik van deze website en haar inhoud is niet toegestaan. Dit omvat de bloemen-, planten- en decofiches, de inspiratiefoto’s en uitleg hierbij, de technische kennis, de podcasts en filmpjes …en ook elk misbruik afgeleid van deze site of de inhoud ervan; elke download of kopie van onze accountinformatie ten voordele van een andere handelaar; of elk gebruik van datamining, robots of gelijkaardige gegevensverzameling en -extractie.

Deze website of een deel ervan mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming.

Je mag de website niet gebruiken op een manier die een storing of onderbreking van onze service veroorzaakt of kan veroorzaken.

Je moet je ervan bewust te zijn dat jij en niet FLOREVIEW, verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en de inhoud die vanaf jouw computer naar ons wordt verzonden en dat de website alleen voor legale doeleinden mag worden gebruikt.

2.3.2. Frauduleus gedrag

Deze website mag niet worden gebruikt voor een van de volgende frauduleuze doeleinden, of in verband met een misdrijf of andere illegale activiteit, zoals het verzenden, gebruiken of hergebruiken van materiaal op een manier die illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is; of in strijd is met auteursrecht, handelsmerk, vertrouwelijkheid, privacy of enig ander recht; of schadelijk is voor derden; of verwerpelijk is; of dat bestaat uit, of softwarevirussen bevat, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige “spam”.

2.3.3. Meningen en externe inhoud

Als er materiaal van jou wordt gepubliceerd of als je materiaal vrijgeeft op FLOREVIEW, tenzij anders aangegeven,

(a) verleen je FLOREVIEW en aan haar gelieerde bedrijven en eigenaren een niet-exclusief recht, vrij van auteursrechten, om deze inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te maken, te distribueren en weer te geven over de hele wereld in welk communicatiemiddel dan ook; en

(b) je verleent FLOREVIEW en haar eigenaren, het recht om de naam die aan ons gegeven is te gebruiken in verband met deze inhoud, als wij dat willen.

De gebruiker aanvaardt dat de rechten die je hier verleent onherroepelijk zijn gedurende de gehele periode van bescherming van je intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud en dit materiaal. Je stemt ermee in afstand te doen van je recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van deze inhoud en van je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze inhoud.

Als je een meester-bloemist bent die samenwerkt met FLOREVIEW, stem je ermee in om op verzoek van FLOREVIEW alle handelingen te verrichten die nodig zijn om de aan FLOREVIEW geleverde inhoud te verbeteren, met inbegrip van de uitvoering van werken en documenten.

  1. WACHTWOORD EN TOEGANG TOT JE ACCOUNT

3.1. Je account

Als je je registreert en gebruik maakt van de FLOREVIEW website, ben je verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je account en wachtwoord. Je bent ook verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot je computer om ongeautoriseerde toegang tot je account te voorkomen en je gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met je account of wachtwoord. Je moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk en veilig blijft en je moet het onmiddellijk melden als je denkt dat je wachtwoord op een ongeoorloofde manier is gebruikt.

Controleer of de gegevens die je ons verstrekt tijdens het registratieproces correct zijn. En breng ons onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging in de informatie die je ons hebt gegeven op het moment van registratie. Om de informatie die je aan FLOREVIEW hebt verstrekt bij te werken, ga je naar het onderdeel ‘Mijn profiel’ dat je vindt op www.floreview.com.

FLOREVIEW behoudt zich het recht voor om gebruikers te blokkeren of de toegang tot de website te ontzeggen en inhoud aan te passen of te verwijderen wanneer dit nodig wordt geacht.

  1. ANDERE VOORWAARDEN

4.1. Toepasselijke wetgeving

Deze gebruiks-, overeenkomst- en lidmaatschapsvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van België. Deze voorwaarden beperken niet de bescherming van de consument waarop deze recht heeft volgens de wetgeving die van kracht is in het land waar hij woont.

4.2. Gepubliceerde materialen en ongevraagde materialen

FLOREVIEW accepteert geen materialen of ideeën met het doel gebruikt te worden als onderdeel van FLOREVIEW, tenzij deze materialen of ideeën vooraf zijn aangevraagd. FLOREVIEW is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis die zou kunnen bestaan tussen de inhoud of programmering gepubliceerd in FLOREVIEW en de materialen of ideeën gepubliceerd in andere media.

4.3. Klantenservice

Voor meer informatie over onze service of om hulp te krijgen met je account, stelt FLOREVIEW je het volgende e-mailadres ter beschikking: info@floreview.com. In bepaalde gevallen kan onze Klantenservice gebruik maken van telefoongesprekken, sociale netwerken of andere online tools om je beter van dienst te kunnen zijn. Deze gebruiks-, overeenkomst- en lidmaatschapsvoorwaarden hebben voorrang in geval van conflict met de informatie van de Klantenservice of andere secties van onze website.

4.4. Subsistentie

Als een voorwaarde of voorwaarden van deze gebruiks-, overeenkomst- en lidmaatschapsvoorwaarden ongeldig of onwettig worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden, die geldig en volledig van kracht blijven.

4.5 Wijzigingen in de gebruiks-, overeenkomst- en lidmaatschapsvoorwaarden

FLOREVIEW kan deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen wanneer zij dat wenselijk acht. Deze wijzigingen worden ten minste 30 dagen voordat de nieuwe Gebruiksvoorwaarden van toepassing worden bekend gemaakt.

4.6. Elektronische communicatie

FLOREVIEW stuurt je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wijzigingen van je wachtwoord of betaalmethode, bevestigingsberichten, advertenties) in elektronische vorm; bijvoorbeeld via uw e-mail, naar het adres dat je tijdens het registratieproces hebt opgegeven.

4.7. Privacybeleid en gegevensbescherming

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR), informeren wij je dat de contactgegevens die je op dat moment hebt verstrekt of gefaciliteerd, worden opgenomen in een bestand, eigendom van Antwoord BV, en dat uitsluitend zal worden gebruikt om onze zakelijke relatie mogelijk te maken en/of de realisatie van toekomstige communicatie mogelijk te maken. Je hebt het recht om toegang te vragen tot je gegevens in ons bestand, deze te wijzigen of te annuleren, inclusief je e-mailadres.

Voor de uitoefening van de hierboven genoemde rechten of voor elke aanverwante vraag, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@floreview.com